Oferta

Podstawą oferty RAControls są rozwiązania i urządzenia marki Allen-Bradley oraz oprogramowanie FactoryTalk firmy Rockwell Automation – największego na świecie producenta automatyki przemysłowej.

Rozwiązania dla przemysłu

W ofercie racontrols

Partnerzy technologiczni

Oferta RAControls bazuje na rozwiązaniach najwyższej klasy producentów

Katalog rozwiązań RAControls

Przedstawione w katalogu rozwiązania są odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku oraz oczekiwania przedsiębiorców.

W portfolio RAControls znajdą Państwo kilkadziesiąt tysięcy najwyższej jakości produktów z zakresu systemów automatyki, systemów pneumatyki, sieci przemysłowych, systemów bezpieczeństwa, robotów, oprogramowania, szkoleń, audytów oraz usług.

Zasady współpracy

Informacje handlowe

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls.

Ogólne Warunki Sprzedaży [.pdf]

General Conditions of Sale [.pdf]

W RAControls stawiamy na bliskie i długofalowe relacje biznesowe, a solidni partnerzy biznesowi odgrywają kluczową rolę w naszej działalności. Wraz z głównym partnerem biznesowym, firmą Rockwell Automation, posiadamy politykę i kodeks odpowiedzialności w biznesie, którymi kierujemy się na co dzień. Działamy etycznie, uczciwie i odpowiedzialnie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać pracownikom i klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. W RAControls zależy nam na wywieraniu pozytywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniu.

Kodeks Odpowiedzialności Biznesu [.pdf]

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o., zwany dalej Regulaminem, stosowany jest wyłącznie dla zamówień sprzedaży składanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem myrac.racontrols.pl  (dalej „Sklep RAControls”). Właścicielem sklepu internetowego myrac.racontrols.pl   jest firma RAControls sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272745, wysokość kapitału zakładowego 450 000 zł, NIP 634-262-18-89, BDO 000002915.
 2. Dokumentem nadrzędnym dla Regulaminu Sprzedaży Internetowej są Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o..
 3. Postanowienia Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. oraz każdą ich zmianę zamieszcza się na stronie internetowej myrac.racontrols.pl  
 4. Sklep internetowy RAControls  prowadzi sprzedaż wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów – przez co nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.)
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym RAControls przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa nie jest dostępna z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych.
 6. Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia w Sklepie RAControls zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls Sp. z o.o. oraz niniejszym Regulaminem. Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu lub produktów oraz wskazanie adresu dostawy. Kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o., Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Wyślij zamówienie”.
 9. Po złożeniu zamówienia RAControls sp. z o. o. przesyła na e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które jest oświadczeniem RAControls sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera wszystkie informacje niezbędne dla dokonania płatności.
 10. Płatność za Towary oferowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę odbywa się zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 11.  Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem dostępnych na rynku przewoźników lub w innej uzgodnionej z klientem formie na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie wynikającym z potwierdzenia złożonego zamówienia (w przypadku gdy klient posiada w RAControls sp. z o.o. przyznany limit kredytowy)  lub od dnia zaksięgowania płatności.
 12. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od RAControls sp. z o.o. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany niezwłocznie. Jeżeli RAControls sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca zapłacone należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez RAControls sp. z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez RAControls sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminem Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1.09.2019, Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o. obowiązują od 23.12.2019 i mogą być zmienione przez RAControls Sp. z o.o.

Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje w terminie podanym przez RAControls sp. z o. o., nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o ich zmianie na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o.  lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. podlegają zasadom określonym w dotychczasowych  Ogólnych Warunkach Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminie Sprzedaży Internetowej; zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów ze Sklepu RAControls ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. 

Regulamin Sprzedaży Internetowej [.pdf]

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych, którego RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będzie dokonywać na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Kto będzie przetwarzał dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000272745, NIP: 6342621889, REGON: 240544292, kapitał zakładowy: 450 000 zł, e-mail: biuro@racontrols.pl (Administrator). Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: biuro@racontrols.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku, gdy są Państwo stroną umowy lub trwa procedura zawierania umowy z Państwem (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na postawie wpisu do CEIDG) – w takiej sytuacji dane są przetwarzane w celu zawarcia, a następnie realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
 2. w przypadku, gdy zostali Państwo wskazani w umowie jako reprezentanci strony umowy, osoby kontaktowe, podwykonawcy, osoby odpowiedzialne za realizację określonego zakresu lub zadań lub w przypadku gdy Państwa dane zostały przekazane w celu realizacji umowy poza treścią umowy bezpośrednio Administratorowi – przetwarzanie następuje w celu realizacji postanowień zawartej umowy, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO;
 3. w każdym przypadku na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących publicznego obrotu (a to z uwagi na fakt, iż Administrator jest spółką zależną od INTROL SA -posiadającą status spółki publicznej) tj. ustawy 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera c) RODO;
 4. w przypadku, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie u Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. W zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, podstawą prawną jest przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest przepis art. 6 ust. 1 litera a) RODO,
 5. w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora – dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu kontaktu zwrotnego z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera f) RODO,
 6. w przypadku, gdy zapisali się Państwo na subskrypcję newslettera celem otrzymywania informacji o produktach, usługach, planowanych szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO,
 7. w przypadku, gdy zgłosili Państwo chęć uczestnictwa w szkoleniu lub innym wydarzeniu, którego organizatorem lub współorganizatorem jest Administrator – dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia Państwu informacji o szkoleniu oraz zapewnienia udziału w szkoleniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera f) RODO,
 8. w każdym przypadku na potrzeby realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności, przekazywania danych w ramach Grupy Kapitałowej INTROL (której członkiem jest Administrator) w szczególności dla potrzeb audytowych, w celu dochodzenia praw Administratora lub obrony Administratora przed roszczeniami innych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO;
 9. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celach wskazanych w klauzuli zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji celu, w związku z którym przekazano mu dane osobowe, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Inne dane Administrator zbiera i przetwarza, jeżeli zostaną mu podane w toku wymiany korespondencji, podczas spotkań bądź jeżeli zostały zamieszczone w przekazywanej mu dokumentacji.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. upoważnionemu do tego personelowi Administratora,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, i doradcze, audytu, usługi informatyczne;
 3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. urzędom skarbowym;
 4. w uzasadnionych przypadkach – klientom i kontrahentom Administratora w związku z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej.

Przed przekazaniem danych Administrator uzyskuje co najmniej zapewnienie, iż podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO.

Czy dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego?

Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 4. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, w którym biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy,
 5. dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 6. dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na newsletter będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu wypisania się przez Państwa z subskrypcji newslettera, a po tym okresie – przez czas niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 7. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądana sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Państwem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadku , gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw prosimy kierować na adres wskazany w punkcie 1 powyżej,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji celu, w związku z którym ma nastąpić ich przekazanie.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa, otrzymaliśmy je od podmiotu, który Państwo reprezentują lub który jest Państwa pracodawcą lub na rzecz którego świadczą Państwo usługi na podstawie innej niż stosunek pracy lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, strona internetowa).

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Pliki cookies

Strona internetowa https://racontrols.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystają Państwo ze stron internetowych serwisu i które umożliwiają:

 1. dostosowanie i optymalizację serwisu do Państwa potrzeb,
 2. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których korzystają Państwo z serwisu internetowego. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (OS),Windows Phone, Blackberry)

Ceny i faktura

 1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Produktach na stronie myrac.racontrols.pl
 2. Ceny są podane są w złotych polskich,
 3. Podane ceny są cenami katalogowymi* netto (nie zawierają podatku VAT) oraz dodatkowo dla informacji Klienta – brutto
 4. Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Produktów (szczegółowe informacje dot. cen transportu dostępne są w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta).
 5. Ceną za dokonany zakup w sklepie Internetowym RAControls, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego RAControls powiększona o koszty przesyłki Produktu na adres podany przez Klienta, z zastrzeżeniem możliwości odbioru produktu własnym transportem przez Klienta na zasadach EXW, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010

 Faktury

 1. Po wysłaniu przez RAControls sp. z o.o. zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje potwierdzającą dokonanie zakupu, adres dostawy, sposób płatności, ceny. Wiadomość e-mail zawiera także informacje dotyczące szczegółów dostawy np. nr przesyłki.
 2. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty.

Faktury korygujące

Firma Racontrols Sp. z o.o. od 01.01.2021r. stosuje rozliczanie faktur korygujących zgodnie z nowelizacją art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (Slim VAT). Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy jest dostarczenie wypełnionego formularza “Ustalenia do korekty” przez Nabywcę Zgodnie z posiadaną dokumentacją Sprzedawca i Nabywca akceptują warunki zawarte w formularzu, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego i podpisanego dokumentu (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dystrybucja@racontrols.pl 
 

Formularz ustalenia korekty [.pdf]

*Wyjątek stanowią produkty, które zostały ostatnio zakupione przez Użytkownika, lub których cena została już odświeżona przez klienta w trakcie trwającej sesji.

Transport

Koszty dostawy
 1. RAControls Sp. z o.o.  standardowo realizuje przesyłki w formacie kurierskim na własne ryzyko, za które pobierana jest opłata (ceny wg stawek wewnętrznych RAControls – szczegółowe informacje w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta). Istnieje możliwość odbioru Produktu przez Klienta własnym transportem na zasadach FCA, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010.
Zastrzeżenie prawa własności
 1. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty.
Uszkodzenia towaru w transporcie
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie klient ma obowiązek na miejscu doręczenia przesyłki wypełnić protokół szkodowy. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych  osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Działu Sprzedaży RAControls  pod nr telefonu +48 32 788 77 05. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

Deklaracje

Deklaracja RoHS

Deklarację tę należy wypełnić w przypadku zamówienia towaru niespełniającego Dyrektywy UE nr ROHS 2011/65/UE ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W skład deklaracji wchodzą 2 strony, część pól uzupełnia Kupujący, część RAControls. Dokument przygotowany został w formie interaktywnej, z polami wyboru i miejscem na uzupełnienie danych. Jeśli formularz uzupełniany będzie ręcznie, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na czytelność dostarczanych informacji.

Prosimy o przesłanie uzupełnionego i podpisanego dokumentu (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dok@racontrols.pl

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

Instrukcja wypełniania formularza [.pdf]

Interaktywny formularz [.docx]

Deklaracja dot. produktów podwójnego zastosowania

Formularz zgłoszenia “Zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub ochrony informacji” wypełnić należy w przypadku, gdy zamówiony przez Państwa towar został sklasyfikowany jako produkt tzw. podwójnego zastosowania.

W interaktywnym formularzu prosimy o wypełnienie pól nr 5, 6 i 9. Jeśli końcowym użytkownikiem nie będzie kupujący, należy również wypełnić pole nr 7.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dok@racontrols.pl  

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

UWAGA! Po odesłaniu wypełnionego formularza czas sprowadzenia urządzenia do Polski będzie nie mniejszy niż 14 dni (wynika to z czasu potrzebnego na udzielenie zezwolenia).

Instrukcja wypełniania formularza [.pdf]

Formularz [.pdf]

Reklamacje i naprawy

W przypadku uszkodzenia dostarczonego przez nas urządzenia oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naprawy gwarancyjne realizujemy przy pomocy producentów urządzeń. W formularzu zgłoszenia naprawy należy podać numer i datę faktury. W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: (32) 788-77-39

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Naprawy gwarancyjne:

Do realizacji uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz podjęcia akcji serwisowej niezbędne jest:

 1. wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy
 2. wysłanie go na adres: rma@racontrols.pl
 3. odesłanie towaru pod adres:
  RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Naprawy pogwarancyjne:

W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń. Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego. W tym przypadku również należy przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! W zakresie napraw pogwarancyjnych RAControls Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłaszanego urządzenia na koszt odbiorcy w wypadku niedotrzymania formy zgłoszenia naprawy.

Formularz zgłoszenia naprawy [.pdf]

Zamów kuriera

Warunki zwrotów

RAControls – OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW

W przypadku chęci zwrotu urządzenia należy:

 1. wypełnić formularz zwrotu towaru
 2. wysłać go na adres: rma@racontrols.pl aby uzyskać akceptację zwrotu od Sprzedającego.
 3. w przypadku uzyskania akceptacji prosimy o odesłanie towaru pod adres:
  RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Uwaga! W przypadku zwrotu urządzeń bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego zwracane urządzenie może zostać odesłane z powrotem do Kupującego.

Zwrot urządzeń możliwy jest tylko w określonych przypadkach:

1) Urządzenie nie spełnia wymogów technicznych na skutek złożenia błędnej oferty;

2) Dostarczono urządzenie niezgodne z fakturą – błąd w dostawie;

3) Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej;

4) Zwrot na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – zwrot możliwy w uzasadnionych przypadkach;

5) Inny uzgodniony indywidualnie ze Sprzedawcą

W przypadku wystąpienia sytuacji 1), tj. na skutek dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymogów technicznych na skutek złożenia błędnej oferty, zwrot przyjmowany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży, bez naliczania kosztów obsługi zwrotu. Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotną fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 2), tj. dostawy urządzenia niezgodnego z Fakturą VAT zwrot przyjmowany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o błędnej dostawie, jednak nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia, po upływie tego terminu Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji w dostawie. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym nieotwartym opakowaniu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 3) tj. Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej, przed dokonaniem wysyłki Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach i nieprawidłowych działaniach urządzenia, ujawnionych w okresie objętym gwarancją. W tym celu należy wypełnić wniosek Zgłoszenia naprawy dostępny na stronie https://racontrols.pl/. W przypadku akceptacji reklamacji Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Jeżeli w ramach bezpłatnej wymiany gwarancyjnej Kupującemu zostało wysłane urządzenie nowe / regenerowane, jest on zobligowany do zwrotu urządzenia uszkodzonego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia nowego / regenerowanego. W przypadku braku zwrotu urządzenia uszkodzonego we wskazanym terminie Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę jak za sprzedaż.

W przypadku wystąpienia sytuacji 4), tj. zwrotu na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – warunki konieczne do przyjęcia zwrotu:

 • Zwracane urządzenie powinno zostać dostarczone do Sprzedającego nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty sprzedaży urządzenia;
 • Zwracane urządzenie nie może być wycofane ze sprzedaży przez Rockwell Automation i jego seria musi być zgodna z aktualnie sprzedawaną serią przez Rockwell Automation. W przypadku urządzenia produkowanego na zamówienie zwrot może nie być możliwy;
 • Zwracane urządzenie nie może być regenerowane;
 • W przypadku tzw. multipaków (tj. gdy urządzenie sprzedawane jest wyłącznie w określonej minimalnej ilości np. 10 szt.) możliwy jest zwrot wyłącznie całego opakowania zbiorczego;
 • Zwracane urządzenie musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone i niepopisane opakowanie. Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotnym fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu
 • W przypadku zwrotu urządzenia w nieotwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” niezerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 20% lub 35% (dotyczy urządzeń produkowanych na zamówienie, o ile ich zwrot będzie możliwy w ramach indywidualnej zgody) pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia. W przypadku zwrotu urządzenia w otwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” zerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 35% pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia;
 • Oprogramowanie nie podlega możliwości zwrotu, bez wyjątków;
 • Transport zwracanego urządzenia od Kupującego do Sprzedającego organizowany jest przez i na koszt Kupującego, chyba, że z jakichś przyczyn postanowiono inaczej.

W przypadku wystąpienia sytuacji 5), tj. innego powodu zwrotu niż wymienione powyżej – Kupujący ma obowiązek wcześniejszego ustalenia indywidualnych warunków zwrotu ze Sprzedającym.

Formularz zwrotu [.pdf]

Odbiór osobisty

Informujemy, iż odbiór osobisty zamówionych produktów możliwy jest wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie, po wcześniejszym potwierdzeniu zrealizowania zamówienia ze strony RAControls. Uwaga! Upoważnienie ważne jest wraz z dokumentem w nim wskazanym.

Odbiór możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16, w punkcie zlokalizowanym w naszym magazynie:

Centrum Logistyczne Prologis Park Chorzów

Magazyn RAControls, Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedziniec 10 DC3B, 41-506 Chorzów

Hala DC3B, doki: 15-20, dok zerowy: B

Przewidujemy również możliwość odbioru osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18 pod warunkiem uprzedniej informacji o planowanej godzinie przyjazdu.

Wzory dokumentów zamieszczamy poniżej:

Upoważnienie jednorazowe

Upoważnienie jednorazowe [.doc]

Upoważnienie jednorazowe [.pdf]

Upoważnienie stałe

Upoważnienie stałe [.doc]

Upoważnienie stałe [.pdf]