Polityka Prywatności

SPÓŁKI RACONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych, którego RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będzie dokonywać na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Kto będzie przetwarzał dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000272745, NIP: 6342621889, REGON: 240544292, kapitał zakładowy: 450 000 zł, e-mail: biuro@racontrols.pl (Administrator). Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: biuro@racontrols.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku, gdy są Państwo stroną umowy lub trwa procedura zawierania umowy z Państwem (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na postawie wpisu do CEIDG) – w takiej sytuacji dane są przetwarzane w celu zawarcia, a następnie realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
 2. w przypadku, gdy zostali Państwo wskazani w umowie jako reprezentanci strony umowy, osoby kontaktowe, podwykonawcy, osoby odpowiedzialne za realizację określonego zakresu lub zadań lub w przypadku gdy Państwa dane zostały przekazane w celu realizacji umowy poza treścią umowy bezpośrednio Administratorowi – przetwarzanie następuje w celu realizacji postanowień zawartej umowy, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO;
 3. w każdym przypadku na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących publicznego obrotu (a to z uwagi na fakt, iż Administrator jest spółką zależną od INTROL SA -posiadającą status spółki publicznej) tj. ustawy 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera c) RODO;
 4. w przypadku, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie u Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. W zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, podstawą prawną jest przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest przepis art. 6 ust. 1 litera a) RODO,
 5. w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora – dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu kontaktu zwrotnego z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera f) RODO,
 6. w przypadku, gdy zapisali się Państwo na subskrypcję newslettera celem otrzymywania informacji o produktach, usługach, planowanych szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera b) RODO,
 7. w przypadku, gdy zgłosili Państwo chęć uczestnictwa w szkoleniu lub innym wydarzeniu, którego organizatorem lub współorganizatorem jest Administrator – dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia Państwu informacji o szkoleniu oraz zapewnienia udziału w szkoleniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wówczas przepis art. 6 ust. 1 litera f) RODO,
 8. w każdym przypadku na potrzeby realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności, przekazywania danych w ramach Grupy Kapitałowej INTROL (której członkiem jest Administrator) w szczególności dla potrzeb audytowych, w celu dochodzenia praw Administratora lub obrony Administratora przed roszczeniami innych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO;
 9. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celach wskazanych w klauzuli zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji celu, w związku z którym przekazano mu dane osobowe, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Inne dane Administrator zbiera i przetwarza, jeżeli zostaną mu podane w toku wymiany korespondencji, podczas spotkań bądź jeżeli zostały zamieszczone w przekazywanej mu dokumentacji.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. upoważnionemu do tego personelowi Administratora,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, i doradcze, audytu, usługi informatyczne;
 3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. urzędom skarbowym;
 4. w uzasadnionych przypadkach – klientom i kontrahentom Administratora w związku z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej.

Przed przekazaniem danych Administrator uzyskuje co najmniej zapewnienie, iż podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO.

Czy dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego?

Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 4. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, w którym biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy,
 5. dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 6. dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na newsletter będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu wypisania się przez Państwa z subskrypcji newslettera, a po tym okresie – przez czas niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 7. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądana sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Państwem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadku , gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw prosimy kierować na adres wskazany w punkcie 1 powyżej,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji celu, w związku z którym ma nastąpić ich przekazanie.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa, otrzymaliśmy je od podmiotu, który Państwo reprezentują lub który jest Państwa pracodawcą lub na rzecz którego świadczą Państwo usługi na podstawie innej niż stosunek pracy lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, strona internetowa).

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Pliki cookies

Strona internetowa https://racontrols.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystają Państwo ze stron internetowych serwisu i które umożliwiają:

 1. dostosowanie i optymalizację serwisu do Państwa potrzeb,
 2. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których korzystają Państwo z serwisu internetowego. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (OS),Windows Phone, Blackberry)