Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272745, NIP: 6342621889 (dalej: „RAControls”). Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora danych wskazany w zd. 1 lub pod adresem e-mail: iod@racontrols.pl.

1.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.2. RAControls przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej https://racontrols.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3. RAControls może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4. W ramach działalności marketingowej RAControls może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyrazi odrębną zgodę na komunikację marketingową. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

1.5.  W określonych sytuacjach, w tym w celu monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, konieczne może się okazać przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów RAControls (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

1.6. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

2. Obowiązek podania danych osobowych RAControls

2.1. Podanie danych osobowych w celu realizacji usług RAControls jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach (dopasowanie treści serwisu do zainteresowań Klienta, w celach statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu) jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, ich dane osobowe mogą być udostępniane przez RAControls podmiotom z nim współpracującym (podmioty świadczące usługi IT, archiwizacji, prawne itp.), jak również organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w odniesieniu do usług RAControls, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia – jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń), jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tych celów,
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z dopasowaniem i optymalizacją serwisu do potrzeb Klientów oraz prowadzeniem marketingu produktów lub usług; ulepszaniem usługi oraz pomiarami statystycznymi – do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Klienta z usług Serwisu.
 •  

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klienta mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu realizacji przez RAControls prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. RAControls zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a). prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b). prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c). prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  •  

d). prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  •  

e). prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,

f). prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy  zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz  przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.,

g). prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h). prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez RAControls danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. pdpkt. a)-g) powyżej, poprzez kontakt z RAControls e-mailem iod@racontrols.pl lub listownie na adres RAControls Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice.

6. Pliki Cookies

6.1. Strona internetowa https://racontrols.pl/, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i które umożliwiają RAControls dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 •  

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika serwisu. Użytkownik serwisu/Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmiany preferencji, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednakże tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu – zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może skutkować ograniczeniem funkcjonalności usług.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania: