Oferta

Podstawą oferty RAControls są rozwiązania i urządzenia marki Allen-Bradley oraz oprogramowanie FactoryTalk firmy Rockwell Automation – największego na świecie producenta automatyki przemysłowej.

Rozwiązania dla przemysłu

W ofercie racontrols

Partnerzy technologiczni

Oferta RAControls bazuje na rozwiązaniach najwyższej klasy producentów

Broszura informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą, w której zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące RAControls.

Zasady współpracy

Informacje handlowe

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls.

Ogólne Warunki Sprzedaży [.pdf]

General Conditions of Sale [.pdf]

W RAControls stawiamy na bliskie i długofalowe relacje biznesowe, a solidni partnerzy biznesowi odgrywają kluczową rolę w naszej działalności. Wraz z głównym partnerem biznesowym, firmą Rockwell Automation, posiadamy politykę i kodeks odpowiedzialności w biznesie, którymi kierujemy się na co dzień. Działamy etycznie, uczciwie i odpowiedzialnie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać pracownikom i klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. W RAControls zależy nam na wywieraniu pozytywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniu.

Kodeks Odpowiedzialności Biznesu [.pdf]

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o., zwany dalej Regulaminem, stosowany jest wyłącznie dla zamówień sprzedaży składanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem myrac.racontrols.pl  (dalej „Sklep RAControls”). Właścicielem sklepu internetowego myrac.racontrols.pl   jest firma RAControls sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272745, wysokość kapitału zakładowego 450 000 zł, NIP 634-262-18-89, BDO 000002915.
 2. Dokumentem nadrzędnym dla Regulaminu Sprzedaży Internetowej są Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o..
 3. Postanowienia Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. oraz każdą ich zmianę zamieszcza się na stronie internetowej myrac.racontrols.pl  
 4. Sklep internetowy RAControls  prowadzi sprzedaż wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów – przez co nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.)
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym RAControls przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa nie jest dostępna z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych.
 6. Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia w Sklepie RAControls zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls Sp. z o.o. oraz niniejszym Regulaminem. Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu lub produktów oraz wskazanie adresu dostawy. Kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o., Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Wyślij zamówienie”.
 9. Po złożeniu zamówienia RAControls sp. z o. o. przesyła na e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które jest oświadczeniem RAControls sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera wszystkie informacje niezbędne dla dokonania płatności.
 10. Płatność za Towary oferowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę odbywa się zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 11.  Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem dostępnych na rynku przewoźników lub w innej uzgodnionej z klientem formie na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie wynikającym z potwierdzenia złożonego zamówienia (w przypadku gdy klient posiada w RAControls sp. z o.o. przyznany limit kredytowy)  lub od dnia zaksięgowania płatności.
 12. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od RAControls sp. z o.o. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany niezwłocznie. Jeżeli RAControls sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca zapłacone należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez RAControls sp. z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez RAControls sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminem Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1.09.2019, Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o. obowiązują od 23.12.2019 i mogą być zmienione przez RAControls Sp. z o.o.

Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje w terminie podanym przez RAControls sp. z o. o., nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o ich zmianie na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o.  lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. podlegają zasadom określonym w dotychczasowych  Ogólnych Warunkach Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminie Sprzedaży Internetowej; zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów ze Sklepu RAControls ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. 

Regulamin Sprzedaży Internetowej [.pdf]

Polityka poufności platformy MyRAC

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272745, NIP: 6342621889 (dalej: „RAControls”). Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora danych wskazany w zd. 1 lub pod adresem e-mail: iod@racontrols.pl.

1.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.2. RAControls przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej https://racontrols.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3. RAControls może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4. W ramach działalności marketingowej RAControls może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyrazi odrębną zgodę na komunikację marketingową. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

1.5.  W określonych sytuacjach, w tym w celu monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, konieczne może się okazać przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów RAControls (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

1.6. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

2. Obowiązek podania danych osobowych RAControls

2.1. Podanie danych osobowych w celu realizacji usług RAControls jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach (dopasowanie treści serwisu do zainteresowań Klienta, w celach statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu) jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, ich dane osobowe mogą być udostępniane przez RAControls podmiotom z nim współpracującym (podmioty świadczące usługi IT, archiwizacji, prawne itp.), jak również organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w odniesieniu do usług RAControls, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia – jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń), jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tych celów,
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z dopasowaniem i optymalizacją serwisu do potrzeb Klientów oraz prowadzeniem marketingu produktów lub usług; ulepszaniem usługi oraz pomiarami statystycznymi – do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Klienta z usług Serwisu.
 •  

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klienta mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu realizacji przez RAControls prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. RAControls zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a). prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b). prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c). prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  •  

d). prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  •  

e). prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,

f). prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy  zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz  przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.,

g). prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h). prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez RAControls danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. pdpkt. a)-g) powyżej, poprzez kontakt z RAControls e-mailem iod@racontrols.pl lub listownie na adres RAControls Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice.

6. Pliki Cookies

6.1. Strona internetowa https://myrac.racontrols.pl/, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i które umożliwiają RAControls dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 •  

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika serwisu. Użytkownik serwisu/Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmiany preferencji, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednakże tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu – zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może skutkować ograniczeniem funkcjonalności usług.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania:

Ceny i faktura

 1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Produktach na stronie myrac.racontrols.pl
 2. Ceny są podane są w złotych polskich,
 3. Podane ceny są cenami katalogowymi* netto (nie zawierają podatku VAT) oraz dodatkowo dla informacji Klienta – brutto
 4. Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Produktów (szczegółowe informacje dot. cen transportu dostępne są w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta).
 5. Ceną za dokonany zakup w sklepie Internetowym RAControls, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego RAControls powiększona o koszty przesyłki Produktu na adres podany przez Klienta, z zastrzeżeniem możliwości odbioru produktu własnym transportem przez Klienta na zasadach EXW, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010

 Faktury

 1. Po wysłaniu przez RAControls sp. z o.o. zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje potwierdzającą dokonanie zakupu, adres dostawy, sposób płatności, ceny. Wiadomość e-mail zawiera także informacje dotyczące szczegółów dostawy np. nr przesyłki.
 2. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty.

Faktury korygujące

Firma Racontrols Sp. z o.o. od 01.01.2021r. stosuje rozliczanie faktur korygujących zgodnie z nowelizacją art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (Slim VAT). Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy jest dostarczenie wypełnionego formularza “Ustalenia do korekty” przez Nabywcę Zgodnie z posiadaną dokumentacją Sprzedawca i Nabywca akceptują warunki zawarte w formularzu, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego i podpisanego dokumentu (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dystrybucja@racontrols.pl 
 

Formularz ustalenia korekty [.pdf]

*Wyjątek stanowią produkty, które zostały ostatnio zakupione przez Użytkownika, lub których cena została już odświeżona przez klienta w trakcie trwającej sesji.

Transport

Koszty dostawy
 1. RAControls Sp. z o.o.  standardowo realizuje przesyłki w formacie kurierskim na własne ryzyko, za które pobierana jest opłata (ceny wg stawek wewnętrznych RAControls – szczegółowe informacje w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta). Istnieje możliwość odbioru Produktu przez Klienta własnym transportem na zasadach FCA, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010.
Zastrzeżenie prawa własności
 1. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty.
Uszkodzenia towaru w transporcie
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie klient ma obowiązek na miejscu doręczenia przesyłki wypełnić protokół szkodowy. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych  osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Działu Sprzedaży RAControls  pod nr telefonu +48 32 788 77 05. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

Deklaracje

Deklaracja RoHS

Deklarację tę należy wypełnić w przypadku zamówienia towaru niespełniającego Dyrektywy UE nr ROHS 2011/65/UE ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W skład deklaracji wchodzą 2 strony, część pól uzupełnia Kupujący, część RAControls. Dokument przygotowany został w formie interaktywnej, z polami wyboru i miejscem na uzupełnienie danych. Jeśli formularz uzupełniany będzie ręcznie, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na czytelność dostarczanych informacji.

Prosimy o przesłanie uzupełnionego i podpisanego dokumentu (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dok@racontrols.pl

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

Instrukcja wypełniania formularza [.pdf]

Interaktywny formularz [.docx]

Deklaracja dot. produktów podwójnego zastosowania

Formularz zgłoszenia “Zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub ochrony informacji” wypełnić należy w przypadku, gdy zamówiony przez Państwa towar został sklasyfikowany jako produkt tzw. podwójnego zastosowania.

W interaktywnym formularzu prosimy o wypełnienie pól nr 5, 6 i 9. Jeśli końcowym użytkownikiem nie będzie kupujący, należy również wypełnić pole nr 7.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: dok@racontrols.pl  

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

UWAGA! Po odesłaniu wypełnionego formularza czas sprowadzenia urządzenia do Polski będzie nie mniejszy niż 14 dni (wynika to z czasu potrzebnego na udzielenie zezwolenia).

Instrukcja wypełniania formularza [.pdf]

Formularz [.pdf]

Reklamacje i naprawy

W przypadku uszkodzenia dostarczonego przez nas urządzenia oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naprawy gwarancyjne realizujemy przy pomocy producentów urządzeń. W formularzu zgłoszenia naprawy należy podać numer i datę faktury. W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: (32) 788-77-39

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Naprawy gwarancyjne:

Do realizacji uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz podjęcia akcji serwisowej niezbędne jest:

 1. wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy
 2. wysłanie go na adres: rma@racontrols.pl
 3. odesłanie towaru pod adres:
  RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Naprawy pogwarancyjne:

W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń. Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego. W tym przypadku również należy przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! W zakresie napraw pogwarancyjnych RAControls Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłaszanego urządzenia na koszt odbiorcy w wypadku niedotrzymania formy zgłoszenia naprawy.


Formularz zgłoszenia naprawy [.pdf]


Zamów kuriera

Warunki zwrotów

RAControls – OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW

W przypadku chęci zwrotu urządzenia należy:

 1. wypełnić formularz zwrotu towaru
 2. wysłać go na adres: rma@racontrols.pl aby uzyskać akceptację zwrotu od Sprzedającego.
 3. w przypadku uzyskania akceptacji prosimy o odesłanie towaru pod adres:
  RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Uwaga! W przypadku zwrotu urządzeń bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego zwracane urządzenie może zostać odesłane z powrotem do Kupującego.

Zwrot urządzeń możliwy jest tylko w określonych przypadkach:

1) Urządzenie nie spełnia wymogów technicznych na skutek złożenia błędnej oferty;

2) Dostarczono urządzenie niezgodne z fakturą – błąd w dostawie;

3) Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej;

4) Zwrot na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – zwrot możliwy w uzasadnionych przypadkach;

5) Inny uzgodniony indywidualnie ze Sprzedawcą

W przypadku wystąpienia sytuacji 1), tj. na skutek dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymogów technicznych na skute złożenia błędnej oferty, zwrot przyjmowany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży, bez naliczania kosztów obsługi zwrotu. Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotną fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 2), tj. dostawy urządzenia niezgodnego z Fakturą VAT zwrot przyjmowany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o błędnej dostawie, jednak nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia, po upływie tego terminu Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji w dostawie. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym nieotwartym opakowaniu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 3) tj. Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej, przed dokonaniem wysyłki Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach i nieprawidłowych działaniach urządzenia, ujawnionych w okresie objętym gwarancją. W tym celu należy wypełnić wniosek Zgłoszenia naprawy dostępny na stronie https://racontrols.pl/. W przypadku akceptacji reklamacji Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Jeżeli w ramach bezpłatnej wymiany gwarancyjnej Kupującemu zostało wysłane urządzenie nowe / regenerowane, jest on zobligowany do zwrotu urządzenia uszkodzonego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia nowego / regenerowanego. W przypadku braku zwrotu urządzenia uszkodzonego we wskazanym terminie Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę jak za sprzedaż.

W przypadku wystąpienia sytuacji 4), tj. zwrotu na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – warunki konieczne do przyjęcia zwrotu:

 • Zwracane urządzenie powinno zostać dostarczone do Sprzedającego nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty sprzedaży urządzenia;
 • Zwracane urządzenie nie może być wycofane ze sprzedaży przez Rockwell Automation i jego seria musi być zgodna z aktualnie sprzedawaną serią przez Rockwell Automation. W przypadku urządzenia produkowanego na zamówienie zwrot może nie być możliwy;
 • Zwracane urządzenie nie może być regenerowane;
 • W przypadku tzw. multipaków (tj. gdy urządzenie sprzedawane jest wyłącznie w określonej minimalnej ilości np. 10 szt.) możliwy jest zwrot wyłącznie całego opakowania zbiorczego;
 • Zwracane urządzenie musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone i niepopisane opakowanie. Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotnym fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu
 • W przypadku zwrotu urządzenia w nieotwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” niezerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 10% lub 35% (dotyczy urządzeń produkowanych na zamówienie, o ile ich zwrot będzie możliwy w ramach indywidualnej zgody) pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia. W przypadku zwrotu urządzenia w otwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” zerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 35% pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia;
 • Oprogramowanie nie podlega możliwości zwrotu, bez wyjątków;
 • Transport zwracanego urządzenia od Kupującego do Sprzedającego organizowany jest przez i na koszt Kupującego, chyba, że z jakichś przyczyn postanowiono inaczej.

W przypadku wystąpienia sytuacji 5), tj. innego powodu zwrotu niż wymienione powyżej – Kupujący ma obowiązek wcześniejszego ustalenia indywidualnych warunków zwrotu ze Sprzedającym.

Formularz zwrotu [.pdf]

Odbiór osobisty

Informujemy, iż odbiór osobisty zamówionych produktów możliwy jest wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie, po wcześniejszym potwierdzeniu zrealizowania zamówienia ze strony RAControls. Uwaga! Upoważnienie ważne jest wraz z dokumentem w nim wskazanym.

W czasie pandemii COVID-19 przy odbiorach osobistych obowiązkowo należy założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta.

Odbiór możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w punkcie zlokalizowanym w naszym magazynie:

Centrum Logistyczne Prologis Park Chorzów

Magazyn RAControls, Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedziniec 10 DC3B, 41-506 Chorzów

Hala DC3B, doki: 15-20, dok zerowy: B

Przewidujemy również możliwość odbioru osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22 pod warunkiem uprzedniej informacji o planowanej godzinie przyjazdu.

Wzory dokumentów zamieszczamy poniżej:

 

Upoważnienie jednorazowe

Upoważnienie jednorazowe [.doc]

Upoważnienie jednorazowe [.pdf]

 

Upoważnienie stałe

Upoważnienie stałe [.doc]

Upoważnienie stałe [.pdf]