Ocena zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową – dlaczego jest to tak ważne?

Wielu przedsiębiorców staje przed dylematem, czy inwestować w modernizację linii produkcyjnej, na przykład w kierunku jej automatyzacji. Najczęściej argumentuje się to potrzebą zwiększenia wydajności i wzrostu konkurencyjności biznesu. Nie można natomiast bagatelizować kwestii bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu. Automatyzacja znacząco ogranicza ryzyko wypadków, jednak należy tutaj pamiętać o konieczności zadbania o bezpieczeństwo osób obsługujących maszynę. Elementem tego ważnego procesu jest ocena zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową.

Odpowiednio zabezpieczone maszyny to większe bezpieczeństwo pracowników

Trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnego zakładu produkcyjnego bez maszyn, w tym zautomatyzowanych. Należy przy tym pamiętać, że prawnym obowiązkiem pracodawcy jest udostępnianie pracownikom maszyn, które są bezpieczne i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia. W tym celu stosuje się również różnego rodzaju zabezpieczenia, jakimi mogą być na przykład wygrodzenia, które uniemożliwiają pracownikowi wejście w strefę zagrożenia.

Aby zyskać pewność, że wszystkie maszyny pracujące na terenie zakładu spełniają rygory bezpieczeństwa, okresowo przeprowadza się ocenę ich zgodności z ww. Dyrektywami. Przynosi to szereg korzyści:

 • Wyeliminowanie ryzyka prawnego
  złamania przepisów Kodeksu Pracy, konkretnych rozporządzeń, przepisów BHP itd.;

 • Ograniczenie odpowiedzialności prawnej
  z tytułu zaistnienia wypadku;

 • Ograniczenie strat finansowych
  można tutaj wspomnieć o ewentualnych odszkodowaniach dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi z powodu obsługiwania niesprawnej maszyny;

 • Ochrona wizerunku marki przedsiębiorstwa
  poprzez zyskanie renomy odpowiedzialnego pracodawcy;

 • Poprawa efektywności pracy 
  pracownicy, którzy mają do dyspozycji sprawne i bezpieczne maszyny, są bardziej efektywni i zmotywowani, ponieważ nic nie przeszkadza im w realizowaniu powierzonych zadań.

Od czego zacząć?

Punktem wyjścia do opracowania oceny zgodności maszyn z Dyrektywami jest wskazanie linii produkcyjnych podlegających ocenie oraz określenie, w jakim stanie są poszczególne maszyny i ich zabezpieczenia. Taki audyt należy powierzyć ekspertom posiadającym odpowiednie uprawnienia, którzy będą mogli przygotować raport z oceny zgodności wraz z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania wskazanych maszyn.

Celem audytu jest przede wszystkim zdefiniowanie zagrożeń i oszacowanie związanego z nimi ryzyka – na przykład metodą HRN (Hazard Rating Number).


Jeśli ryzyko zostanie uznane za nieakceptowalne, wówczas eksperci tworzą koncepcję zabezpieczania maszyn i stanowisk pracy poprzez zastosowanie technicznych środków ochronnych, jak osłony, kurtyny, bariery itd. Z kolei już istniejące wyposażenie ochronne jest testowane. Przykładowo dla rozwiązań objętych normą PN-EN 13855 określana jest odległość bezpieczeństwa.

Jeśli w zakładzie wykorzystuje się starsze maszyny, to zalecane jest przeprowadzenie analizy niezawodności układów sterowania związanych z bezpieczeństwem (PL – Performance Level, zgodnie z PN-EN 13849-1), co pozwoli na sprawdzenie zgodności z wykazaną w raporcie wymaganą niezawodnością.

Najczęstsze czynniki ryzyka

Zagrożenia z tytułu bezpieczeństwa użytkowania maszyn zwykle wynikają z różnego rodzaju rozbieżności na linii dostawca maszyny-użytkownik (zakład produkcyjny). Można tutaj wskazać na m.in.:

 • Błędy i niedopatrzenia na etapie montażu linii produkcyjnej (np. niezamontowanie osłony, nieodpowiednie dystansowanie wygrodzeń etc.);

 • Zdemontowanie zabezpieczeń w maszynach, które były wcześniej użytkowane w innym zakładzie;

 • Niewymienienie zużytych technicznych środków ochronnych (np. wyłączników blokujących monitorujących pozycję osłon ruchomych);

 • Oferowanie technicznych środków ochronnych jako wyposażenia opcjonalnego (co nie zostało wyraźnie wyartykułowane w specyfikacji zamówienia);

Inne problemy, które mogą zostać zdiagnozowane na etapie audytu, to m.in. niepoprawne usytuowanie maszyny w istniejącej infrastrukturze czy różnice w zakresie przeprowadzanych czynności (zadania typowo przeznaczone dla służb utrzymania ruchu są wykonywane przez operatorów).

SMA (Safety Machine Assessment) w ofercie RAControls

RAControls proponuje przeprowadzenie szczegółowego audytu bezpieczeństwa maszynowego w ramach usługi SMA (Safety Machine Assessment). Eksperci RAControls dokonują oceny zgodności parku maszynowego z Dyrektywą Maszynową oraz Narzędziową, co ma na celu nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie, ale także zmniejszenie ryzyka przestojów spowodowanych wypadkami.

Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że spełnia swój podstawowy obowiązek, jakim jest zapewnienie bezpiecznej pracy swoim pracownikom.

W ramach usługi SMA RAControls oferuje:

 • Wsparcie w utworzeniu prawidłowej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn;

 • Wykonanie ocen zgodności dla nowych maszyn, wsparcie w pozyskiwaniu certyfikacji CE, wsparcie w relacjach z producentami maszyn;

 • Wykonanie oceny zgodności pod kątem minimalnych wymagań (maszyny użytkowane);

 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa maszynowego;

 • Przeprowadzenie pomiarów dobiegu z wykorzystaniem dobiegometru SafetyMan DT2;

Szczegółowych informacji na temat usługi SMA udzielą Państwu doradcy RAControls.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt - audyty i usługi