Nieprzerwany dostęp do danych cyfrowych a Edge Computing

Edge Computing, czyli przetwarzanie brzegowe, to termin nierozerwalnie związany z procesem cyfryzacji przemysłu. Mówimy tutaj o modelu rozproszonych jednostek zlokalizowanych fizycznie w miejscu zbierania danych – przykładem mogą być maszyny i urządzenia sterowane komputerowo, które wykorzystują pozyskiwane na bieżąco dane do realizowania określonych zadań. Edge Computing jest przeciwieństwem scentralizowanych serwerowni oraz rozwiązań chmurowych, kładąc nacisk na zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, bez opóźnień, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie wydajności pracy.

Aby w pełni wykorzystać potencjał pozyskiwanych lokalnie danych, należy zadbać o stały dostęp do tych zasobów. Więcej na ten temat wykorzystania technologii Edge Computing i rozwiązań brzegowych o różnym poziomie dostępności można dowiedzieć się w tym artykule RAControls.

Zastosowanie Edge Computing w różnych sektorach przemysłu

Technologia Edge Computing znajduje zastosowanie w wielu branżach, szczególnie w zautomatyzowanym przemyśle. Każdy sektor wykorzystuje ją jednak do innych celów, co można wyjaśnić na konkretnych przykładach.

Przemysł ciężki i rafineryjny korzysta z możliwości analizowania danych w czasie rzeczywistym aby lepiej kontrolować i stabilizować procesy produkcyjne, a tym samym szybciej reagować na dynamicznie zamieniające się warunki zewnętrzne.

W sektorach, w których kluczowe znaczenie ma zachowanie ciągłości produkcji i nieprzerwanej pracy urządzeń, zapewnienie stałej dostępności danych jest równie istotne co ich szybkie dostarczanie. W tym przypadku warto wykorzystać Edge Computing do obsługi systemów SCADA bądź zbierania danych, co pozwoli zoptymalizować procesy w warunkach dużego rozproszenia produkcji i konieczności szybkiego podejmowania decyzji.

Ciekawym przykładem są także przedsiębiorstwa z sektora Life Science, które wymagają zachowania ciągłości rejestracji danych, w tym produkcyjnych i wysokiej niezawodności systemów co wymuszają obowiązujące przepisy. W tym sektorze często wykorzystuje się rozwiązania do integracji produkcji z systemami MES (Manufacturing Execution System), a rozwiązania brzegowe do pośredniczenia w wymianie danych pomiędzy obszarem produkcyjnym a biurowym.

Główne kategorie dostępności

Od technologii Edge Computing wymaga się dziś podobnej funkcjonalności, jak w przypadku rozwiązań chmurowych czy centralnych serwerowni – z akcentem na zachowanie stałej, nieprzerwanej dostępności danych.

Można tutaj wyróżnić trzy podstawowe kategorie dostępności rozwiązań brzegowych, czyli:

  1. Dostępność standardowa (konwencjonalna) – to rozwiązanie serwerowe zapewnia dostępność na poziomie 99%, co oznacza, że wybór tej technologii powoduje średnio 87,5 godziny przestoju w ciągu roku lub 90 minut nieplanowanego postoju tygodniowo (przy uwzględnieniu 40-godzinnego tygodnia pracy). Dostępność standardowa nie gwarantuje ani ciągłości przetwarzania danych, ani ich pełnego bezpieczeństwa.

  2. Dostępność wysoka (High Availability, HA) – tutaj mamy już do czynienia zarówno z rozwiązaniami hardware (np. klaster), jak i software. Ta technologia zapewnia 99,9% dostępności, a więc aż dziesięciokrotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów. Systemy HA projektuje się w sposób umożliwiający zapewnienie zapasowego rozwiązania w przypadku uszkodzenia systemu podstawowego. Przełączanie pomiędzy systemami w tych najbardziej zaawansowanych produktach jest praktycznie niezauważalne.

  3. Dostępność ciągła (Continous Availibility, CA) – ta technologia zapewnia dostępność na poziomie 99,999% lub 99,9999%. Takie rozwiązanie stosuje się w obiektach i aplikacjach, w których nieplanowane przestoje mogą powodować bardzo wysokie straty finansowe lub być szczególnie niebezpieczne dla ludzi, maszyn bądź innych zasobów przedsiębiorstwa. Na potrzeby ciągłej dostępności wykorzystuje się redundowane pary identycznych serwerów oraz oprogramowanie zewnętrzne, które zarządza systemem i stale monitoruje jego działanie.

Dlaczego tak ważne jest zachowanie stałej dostępności danych cyfrowych?

Wykorzystując dane cyfrowe w procesach produkcyjnych czy szerzej – przemysłowych, należy mieć świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą utrata dostępu do tych danych – nawet przejściowa. Podobna awaria może poważnie zakłócić kluczowe procesy biznesowe i prowadzić do przestojów produkcyjnych, narażając tym samym przedsiębiorstwo na niebagatelne straty finansowe i nie tylko. Największe ryzyko stanowi natomiast bezpowrotna utrata danych. Można i warto się przed tym zabezpieczyć, stosując rozwiązania o wysokiej dostępności.

Takie rozwiązania, w tym w pełni redundowaną platformę wirtualizacji dla aplikacji przemysłowych, oferuje marka Stratus Technologies. Tego typu platformy znaleźć można w ofercie RAControls.

Szczegółowych informacji na temat technologii Edge Computing i rozwiązań redundantnych udzielą Państwu doradcy RAControls.

Udostępnij artykuł:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kontakt